REGULAMIN


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez To CoŚ jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
2.W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia . Z uwagi na komfort wszystkich uczestników zajęć, osoby towarzyszące powinni przebywać poza salą taneczną.
3.Przed wejściem na sale taneczną obowiązuje zmiana obuwia. Osoby w obuwiu brudzącym lub niszczącym podłogę mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
4.To CoŚ zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć oraz cennika.
5.Na terenie To CoŚ obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia alkoholu oraz innych środków odurzających.
6.Osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, a ich zachowanie będzie przeszkadzało lub zagrażało bezpieczeństwu innych, mogą zostać poproszone o opuszczenie To CoŚ
7.Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do To CoŚ i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice.
8.To CoŚ nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników  zajęć na jego terenie.
9.Uczestnik zajęć To CoŚ wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć i filmików z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez To CoŚ ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej www.tocos.waw.pl, profilach związanych z prowadzoną działalnością To CoŚ: instagram, youtube oraz na portalu społecznościowym Facebook, a także w lokalu To CoŚ.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ / ZAPISY
1.Zapisy na zajęcia są obowiązkowe.Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą To CoŚ dostępnej na stronie internetowej www.tocos.waw.pl odbywają się:
telefonicznie +48794109346 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.To CoŚ zastrzega sobie możliwość, w sytuacjach wyjątkowych, do odwołania zajęć po uprzednim powiadomieniu klientów (telefonicznie, mailowo).
3.W przypadku zbyt małej ilości osób uczestniczących w zajęciach,To CoŚ zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy. W takim przypadku uczestnikom zostają zaproponowane inne zajęcia lub zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
4.W wyjątkowych okolicznościach To CoŚ zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym klientów.
5.Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Po zapełnieniu się grupy, lista zostaje zamknięta, a uczestnicy zostają poinformowani o rozpoczęciu zajęć drogą telefoniczną lub mailową. Osoby, które opłaciły udział w zajęciach po zamknięciu listy zostają przepisane (po wyrażeniu przez nie zgody) na inne zajęcia lub otrzymują zwrot pieniędzy.
BEZPIECZEŃSTWO
To CoŚ nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
4.Za bezpieczeństwo dzieci pozostających na terenie To CoŚ (poza salą taneczną podczas trwania zajęć) odpowiadają rodzice. Pozostawienie dziecka bez opieki odbywa się na całkowitą odpowiedzialność jego rodziców/opiekunów prawnych.
5. Zabrania się przebywania na Sali ćwiczeń bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na Sali należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku nie zastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.
6.Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody, soków i substancji oleistych.
7.Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.
OPŁATY
1.Opłaty za regularne zajęcia pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem przed przystąpieniem do zajęć z góry za jeden miesiąc.Okresem rozliczeniowym za zajęcia jest jeden miesiąc kalendarzowy.
2. Płatność za zajęcia odbywa się przelewem bankowym (w tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko uczestnika, nazwa, dzień i godzina zajęć oraz okres, którego dotyczy płatność).
Numer konta:
 67 1140 2004 0000 3302 7500 9045
3.Czesne za nauke baletu, zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia ogólnorozwojowe w naszej szkole jest opłatą o stałej miesięcznej wysokości niezależnie od ilości zajęć przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego na dany miesiąc.Minimalna ilość zajęć w miesiącu to 3 zajęcia(raz w tygodniu) lub 6 zajęć(dwa razy w tygodniu).
4. Opłaty za zajęcia dla dorosłych (trampoliny,kręgosłup,rolowanie,stretching i inne) naliczane zgodnie z cennikiem oraz przypadającą ilościa zajęć na każdy poszczególny miesiąc kalendarzowy.
5.W przypadku nieobecności na zajęciach To CoS nie udostępnia możliwości odrobienia zajęć w innym terminie,ani nie zwraca wniesionej opłaty.
6.Płatności za zajęcia należy dokonać do 30 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć.
7.Istnieje możliwość wykupienia jednorazowego wejścia na zajęcia w wypadku wolnych miejsc w grupie. Pierwszeństwo mają osoby opłacające zajęcia z góry za cały miesiąc.
8.Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania płatności.
9.W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu,To CoŚ nie zwraca wniesionej opłaty.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH /RODO
Uczestnik zajęć w To CoŚ wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zajęć zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanej dalej RODO.Uczestnik zajęć oświadcza ,że jest świadomy dobrowolności podania danych oraz został poinformowany o prawie wglądu do podanych danych,możliwości ich aktualizowania oraz usunięcia.
 Administratorem danych osobowych jest Olga Yaroshenko To CoŚ z siedzibą w Warszawie ul.Heroldów,6
01-991 NIP: 5252409429
Warszawa ,dnia 01.09.2018